Wedstrijdreglement / Match rules


for English, please scroll down

Er wordt gespeeld via de officiële beachvolleybalregels. Hierop zijn een paar praktische uitzonderingen:

  • Er wordt één set gespeeld.
  • Time-outs zijn niet toegestaan.
  • Tijdens wedstrijden zijn geen spelerswissels toegestaan. Er mag in de laagste poules in overleg wel met 3 personen per team worden gespeeld.
  • De bovenhandse set-up wordt toegestaan. Daarbij wordt de overgewaaide set-up (zacht contact over het net) niet toegestaan.

Kort samengevat:

Veld en net
– Veldgrootte: 8×16 meter.
– Nethoogte dames: 2.24 meter.
– Nethoogte heren: 2.43 meter.

Puntentelling 
Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

Rangorde binnen de poule 
De rangorde in de poule wordt bepaald door het gewonnen aantal wedstrijden. Bij een gelijk aantal gewonnen wedstrijden zal er gekeken worden naar het puntensaldo (het aantal punten voor gedeeld door het aantal punten tegen.)

Promotie/Degradatie 
De promotie en degradatie is gebaseerd op een ranking. Bij elke poule wordt er gekeken waar je geëindigd  bent in de poule. Aan de hand daarvan word je geplaatst in een algemene ranking lijst die bepaalt in welke poule je de week erop speelt. Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat de mensen die zich tijdig afmelden ook weer op hun eigen niveau teruggeplaatst kunnen worden. (zie het kopje "afmelden" over de specifieke regels van het afmelden)

Het is dus niet meer mogelijk om zelf te berekenen in welke poule je volgende week terecht komt!
(De ranking lijst wordt samengesteld via ongeveer dezelfde regels als vorig jaar)

Voor vragen kun je mailen naar [email protected] .

Wedstrijdbal 
Het in het speelschema eerstgenoemde team zorgt voor een wedstrijdbal en heeft keuze voor opslag of speelhelft. De tegenstander krijgt wat resteert.

Veldwissel 
Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Time-outs 
Time-outs zijn niet toegestaan.

Spelerswissels 
Tijdens de wedstrijden zijn geen spelerswissels toegestaan. Uitzonderlijke gevallen (blessures e.d.) daargelaten. In overeenstemming met de tegenstander mag hiervan worden afgeweken.

Voetfouten 
Er is geen middenlijn. Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag 
Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende speler mag het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Netservice 
Een netservice is niet fout, het spel gaat ‘normaal’ door.

Servicepass 
Een service mag enkel opgevangen worden met behulp van harde boven- of onderhands techniek.

Set-up 
Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragen in een vloeiende beweging bovenhands (zacht contact) worden gespeeld. Wij volgen enkel het tweede deel, de bal mag dus roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.

Aanval 
De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal.

Verdediging 
Alleen een hard geslagen bal, aanval naar de grond zonder interferentie van het net of bok, mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd.

Blok 
Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Sportiviteit 
Het is bij beach volleyball een goed gebruik om eerlijk elkaar te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke ook als de tegenstander deze niet kon waarnemen.

 

Match rules

The matches will be played according to the official beachvolleybal rules. There are a few practical exceptions to this:

  • Only one set will be played.
  • Time-outs are not allowed.
  • During matches, substitutes aren't allowed. In the lowest poules you could play with 3, if this is agreed on by both teams.
  • A overhead set-up is allowed, but if the wind blows the set over the net the point will go to the opponent.

Short summary:

Field and net
– Field size: 8×16 meter.
– Net height women: 2.24 meter.
– Net height men: 2.43 meter.

Point system 
The matches will be played according to the rally point system. This means that after each rally, the winner of the rally will get the point.

Order in the poules 
The order in the poule will be determined by the amount of matches won. It could happen that teams have an even amount of won matches. In this case the rate of points will be deterministic (the amount of points won divided by the amount of points against).

Promotion/Demotion 
Promotion and Demotion is based on a ranking. Your placement in the poules for next week will be based on your place in the ranking after last week. This way people who signed out in time can be placed back in a poule around their appropriate level. (see "signing out" for the specific rules of signing out)

It’s not possible anymore to calculate the poule you will be playing in next week!
(Though the ranking list is based on approximately the same rules as last year)

If you have any questions you can send them to [email protected] .

Match ball 
The team which is named first in the matchschedule has to provide a match ball and can choose between service or side. The opponent gets what is left.

Field switch 
After each seven points have been scored, the teams must switch playing half.

Time-outs 
Time-outs are not allowed

Substitutes 
During the matches no substitutes are allowed. Exceptions must be agreed on with the opposing team.

Foot error 
There is no middle line. A player can cross under the net, into the playing half of the opponent, unless the opposing player is put into harms way.

Service 
The service can be performed anywhere behind the back line. There is only one service attempt. The players will keep track of who has to serve by themselves.  The player who isn't serving cannot block the view of the opposing team.

Netservice 
A netservice is not wrong, the play goes on.

Servicepass 
A service can only be received by hard contact.

Set-up 
The set-up can rotate and be carried.

Aanval 
The attack can only be performed by hard contact. It is not allowed to attack using pushing motions. 

Defence 
Only a hard hit ball, which isn't interferred with by the net, can be defended 'dirty'. So with more contact.

Block 
A block counts as contact. This means that the ball can only be touched 2 more times after the block has been performed. The player who blocked the ball can play the ball directly after his block.

Sportivity 
Play sportive! Inform the opposing player correctly if a ball is in/out or if you touched the ball or not.