Delftse Beach Competitie
Punch | Kratos | Delta

Wedstrijdreglement

Er wordt gespeeld via de officiële beachvolleybalregels. Hierop zijn een paar praktische uitzonderingen:

  • Er wordt één set gespeeld.
  • Time-outs zijn niet toegestaan.
  • Tijdens wedstrijden zijn geen spelerswissels toegestaan. Er mag in de laagste poules in overleg wel met 3 personen per team worden gespeeld.
  • De bovenhandse set-up wordt toegestaan. Daarbij wordt de overgewaaide set-up (zacht contact over het net) niet toegestaan.

Kort samengevat:

Veld en net
– Veldgrootte: 8×16 meter.
– Nethoogte dames: 2.24 meter.
– Nethoogte heren: 2.43 meter.

Puntentelling Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

Rangorde binnen de poule De rangorde in de poule wordt bepaald door het gewonnen aantal wedstrijden. Bij een gelijk aantal gewonnen wedstrijden zal er gekeken worden naar het puntensaldo (het aantal punten voor gedeeld door het aantal punten tegen.)

Promotie/Degradatie Bij een poule van vijf zullen #1 en #5 van de poule twee poules promoveren/degraderen. # 2 en #4 zullen één poule promoveren/degraderen. #3 blijft dus gehandhaafd.  Bij een poule van vier teams zullen alle teams promoveren (#1 en #2) of degraderen (#3 en #4). Bij de hoogste poule zullen alleen twee teams degraderen; bij de laagste poule zullen er alleen twee teams promoveren.  Tenslotte is er nog een uitzondering voor de een na hoogste poule en de een na laatste poule, waarbij er in het eerste geval slechts één team promoveert (alleen #1) en in het laatste geval maar één team degradeert (alleen #5). Wanneer een team, om wat voor reden dan ook, niet kan spelen zal deze automatisch degraderen.

Wedstrijdbal Het in het speelschema eerstgenoemde team zorgt voor een wedstrijdbal en heeft keuze voor opslag of speelhelft. De tegenstander krijgt wat resteert.

Veldwissel Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Time-outs Time-outs zijn niet toegestaan.

Spelerswissels Tijdens de wedstrijden zijn geen spelerswissels toegestaan. Uitzonderlijke gevallen (blessures e.d.) daargelaten. In overeenstemming met de tegenstander mag hiervan worden afgeweken.

Voetfouten Er is geen middenlijn. Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende speler mag het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Netservice Een netservice is niet fout, het spel gaat ‘normaal’ door.

Servicepass Een service mag enkel opgevangen worden met behulp van harde boven- of onderhands techniek.

Set-up Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragen in een vloeiende beweging bovenhands (zacht contact) worden gespeeld. Wij volgen enkel het tweede deel, de bal mag dus roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.

Aanval De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal.

Verdediging Alleen een hard geslagen bal, aanval naar de grond zonder interferentie het net of bok, van mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd.

Blok Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Sportiviteit Het is bij beach volleyball een goed gebruik om eerlijk elkaar te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke ook als de tegenstander deze niet kon waarnemen.

Match rules

The matches will be played according the official beachvolleybal rules. There are also some practical exceptions:

  • Only one set will be played.
  • Time-outs are not allowed.
  • During matches, substitutes aren't allowed. In the lowest poules you could play with 3, if this is agreed on by both teams
  • De bovenhandse set-up wordt toegestaan. Daarbij wordt de overgewaaide set-up (zacht contact over het net) niet toegestaan.

Short summary:

Field and net
– Field size: 8×16 meter.
– Net height women: 2.24 meter.
– Net height men: 2.43 meter.

Point system The matches will be played according the rally point system. This means that after each rally, the winner of the rally will get the point.

Order in the poules The order in the poule will be determined by the amount of matches won. It could occur that teams have an even amout of matches won. In this case the amoint of points will be deterministic (the amount of points won divided by the amount of points against).

Promotion/Demotion  In a poule of five, the numbers 1 and 5 of the poule will respectively promote/demote two poules. The numbers 2 and 4 will promote/demote one pooule. The number 3 will stay in the same poule. In a poule of four teams, all of the teams will promote/demote. In the highest poule only two teams will demote; in the lowest poule only two teams will promote. Finally there is one more exception for the second highest and second lowest poule. Here only one team can promote (the number 1) and in the lowest case only one team can demote (the number 5). When a team can't play, they will automatically finish last in their poule and demote accordingly.

Match ball The team which is named first in the matchschedule has to provide a match ball and can choose between service or side. The opponent gets what is left.

Field switch After each zeven points have been scored, the teams must switch from playing half.

Time-outs Time-outs are not allowed

Substitutes During the matches no substitutes are allowed. Exceptions must be agreed on with the opposing team.

Foot error There is no middel line. A player can cross under the net, into the playing half of the opponent, unless the opposing player is put into harms way.

Service The service can be performed anywhere behind the back line. There is only one service attempt. The players will keep track of who has to serve by themselves.  The player who isn't serving cannot block the view of the opposing team.

Netservice A netservice is not wrong, the play goes on.

Servicepass A service can only be recieved by hard contact.

Set-up The set-up can rotate and be carried.

Aanval The attack can only be performed by hard contact. It is not allowed to attack using pushing motions. 

Defence Only a hard hit ball, which isn't interferred with by the net, can be defended 'dirty'. So by more contact.

Block A block counts as a contact. This means that the ball can only be touched 2 more times after the block has been performed. The player who blocked the ball can play the ball directly after his block.

Sportivity Play sportive! Inform the opposing player correctly if a ball is in/out or if you touched the ball or not.